บุคลากร

ผศ.ดร กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน

Assist. Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Ph.D.


E-Mail : kanyaratt.sup@mahidol.ac.th

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวชุติมา  อำนาจทรงสิริ
Miss Chutima   Amnajsongsiri


E-mail    :  chutima.amn@mahidol.ac.th
โทรศัพท์  :  (66 2) 201 5968
โทรสาร   :  (66 2) 201 5963

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวปริณดา  กุลมาตย์
Miss Pharinda   Kulamard


E-Mail : pharinda.kul@mahidol.ac.th
โทรศัพท์  :  (66 2) 201 5967
โทรสาร   :  (66 2) 201 5963

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นางสาวณัฐนุช  ทรัพย์เสน
Miss Nattanuch  Sabsane


E-Mail : nattanuch.sab@mahidol.ac.th
โทรศัพท์  :  (66 2) 201 5967
โทรสาร   :  (66 2) 201 5963

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -