ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6  ห้อง K642
โทรศัพท์  :  (66 2) 201 5968
โทรสาร   :  (66 2) 201 5963
E-mail    :  scckp@mahidol.th