บทความ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เร่งพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

          การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกันทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมไทยนั้น มิใช่เพียงการเพิ่มทุน หรือลดดอกเบี้ยเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันในแง่ของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่มีส่วนช่วยด้านคุณภาพ และกระบวนการผลิต เป็นที่ทราบกันดีว่า ในการแข่งขันของโลกอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค การควบคุมคุณภาพ ในระบบการผลิตแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่มีทักษะและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทันสมัย ซึ่งหากไม่สามารถ วิเคราะห์เองได้ในประเทศ ก็ต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่างประเทศ หรือลงทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจต่อไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิจัย มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งมีนโยบายผลักดันให้มีการนำ ผลงานวิจัย ไปประยุกต์ใช้ให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำของประเทศในการจัดตั้งหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย หน่วยวิจัยโครงสร้างโปรตีน หน่วยวิจัยเรื่องพาหะนำโรค หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมพื้นผิว หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทาง นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งโครงการบริการวิชาการต่างๆ ที่มีความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม จึงกล่าวได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการเป็นพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความ สามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้ รูปแบบการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การรับจ้างวิจัย บริการ วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอด บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้งการให้การฝึกอบรมด้าน ต่างๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้ง “หน่วยเครื่องมือกลาง” เพื่อรองรับ การทำงานวิจัยของบุคลากร ในขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยที่ให้บริการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพ ให้ แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้า รวมทั้งบริการสังเคราะห์ภาพระดับนาโน จากกล้องจุลทรรศน์สมรรถนะสูง คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนหน่วยวิเคราะห์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการว่าจ้างบุคคลากร การบำรุงรักษาเครื่องมือ การจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพภาพของหน่วยให้ก้าวทันวิทยาการ ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถให้บริการ วิเคราะห์ตามคำร้องขอ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ซึ่งไม่สามารถหาได้จากหน่วยงานอื่น จึงนำมาสู่การให้บริการวิชาการ ในรูปแบบการรับจ้างวิจัย  การทำวิจัยและพัฒนาตามคำร้องขอของหน่วยงานภายนอก และการจัดตั้ง “หน่วยพัฒนาธุรกิจ” ของคณะฯ ในเวลาต่อมา เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทประกอบการ (spin-off company)

 

          ในสภาวะการปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและบริการ จำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา จากต่างประเทศมาใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น การขอรับบริการทางวิชาการการสร้างพันธมิตรในประเทศ โดยให้หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมทำ R&D ด้วยนั้น อาจดูเป็นความเสี่ยง ของบริษัท แต่ก็เป็นการลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากทั้งในแง่ของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งการ จ้างบุคลากรที่มีทักษะ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลงานใน รูปแบบของเทคโนโลยี กระบวนการ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือมีต้นทุนที่ถูกกว่าใน การผลิต ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ ชุดตรวจสอบสารเคมีต่างๆ ชุดน้ำยาตรวจสอบโรคกุ้ง ชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ภาคสนาม สารชีวอินทรีย์กำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์แป้งข้าวดัดแปรคุณภาพสูง เป็นต้น ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้เหล่านี้ เป็นผลงานที่เริ่มมีการนำมาใช้เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือนำมาต่อยอดเพื่อ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายที่เน้นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างภาคการศึกษาวิจัย กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาและออกแบบโจทย์วิจัยร่วมกัน มีการให้บริการวิชาการ แลกเปลี่ยน และสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรระดับต่างๆ ให้เกิดการพัฒนา และ สนองตอบความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของประเทศได้อย่างแท้จริงรวมทั้ง เป็นแรงผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่แถว หน้าของประชาคมโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลงานและการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/supports/  หรือติดต่อ  หน่วยพัฒนาธุรกิจ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โทรศัพท์
0 2201 5968 , 0 201 5972 โทรสาร 0 2201 5972