โครงสร้างหน่วยงาน

หนังสืออนุมัติจากคณบดีในการจัดตั้งหน่วย


โครงการจัดตั้ง หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          สืบเนื่องจากในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้เกิด งานวิจัยในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเป็นจำนวนมาก คือประมาณปีละ 300 เรื่อง ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วองค์ความรู้เหล่านี้มีบางส่วนที่ควรนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์ (Technology licensing) การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งคาดว่าประมาณ 3% ถึง 5% ของงาน วิจัยน่าจะถูกนำไปให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ แต่ปรากฏว่าปัจจุบันผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการทาง พาณิชย์มีเพียงปีละประมาณ 4-5 เรื่อง แทนที่จะเป็น 10-15 เรื่อง ตามความคาดหมาย ดังนั้นหากมีการจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะสามารถนำผลงานวิจัยของคณะฯ ออกสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อนึ่ง ความพยายามผลักดันในการนำผลงานวิจัยออกสู่สังคม เป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล และของประเทศชาติโดยรวม

 

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมได้มีการพัฒนาเชิงธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ จากคณะฯ ออกสู่ภาคธุรกิจ
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลประโยชน์แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และภาคธุรกิจ
4. ผลักดันให้มีการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

โครงสร้างของหน่วยงาน
          หน่วยพัฒนาธุรกิจ เป็นหน่วยงานในสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง และมีกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาธุรกิจ 1 ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กำกับนโยบายของหน่วยฯ

 

กิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ หน่วยพัฒนาธุรกิจ จะดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีการร่วมมือระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรภาคธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะๆ โดยอาจจัดให้มีการ หารือระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในลักษณะการเจรจาธุรกิจ หรือในลักษณะ investor forum เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 หรือในลักษณะการจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
2. จัดให้มีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำสัญญา ข้อตกลงต่างๆ กับภาคธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
3. ดำเนินการให้มีการทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาแนวทางให้เกิด Technology Licensing หรือ Spin-off company ในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. จัดให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 4

 

เป้าหมาย
          หน่วยพัฒนาธุรกิจ จะเป็นหน่วยงานที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถทำรายได้สู่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจำตลอดไป
เป้าหมายในปีแรก มีดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training course) เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือตามความต้องการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก คณะฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับหน่วยงาน
2. จัดให้มีการประชุม “Investor Forum” เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ครั้ง
3. จัดให้มีการประชุมในลักษณะ one-on-one ระหว่างภาคธุรกิจเอกชน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 10 ครั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรของคณะฯ และภาคเอกชน
4. ดำเนินการทดลองด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ชนิด (ถ่าน Macca,   B.t.i ชนิด granule  ชุดตรวจสอบภาคสนาม หรืออื่นๆ)
5. ก่อให้เกิดบริษัทประกอบการ (Spin-off) 2 บริษัท  เช่น Polychetec เป็นต้น
6. เจรจา  ดำเนินการ และตรวจสอบสัญญาความร่วมมือกับภาคเอกชน จำนวน 5 เรื่อง
7.ให้มีการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
8. บริหารจัดการโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ที่เคยอยู่ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ จำนวน 11 โครงการ